This is an example of a HTML caption with a link.

Đầu típ - F1 Cliptip 200, mã màu vàng - Thermo Phần Lan

Ngày đăng : 19/10/2019
Mã sản phẩm :
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Số lượng mua : sản phẩm

Thêm vào giỏ hàng
Mô tả

Đầu típ - F1 Cliptip 200, mã màu vàng - Thermo Phần Lan

Dung tích: 10-200ul
Đóng gói: 96x10 cái/hộp
Dung tích: 10-200ul vô trùng
Đóng gói: 96x10 cái/hộp
Dung tích: 10-200ul
Đóng gói: 96x10 cái/hộp reload
Dung tích: 10-200ul vô trùng
Đóng gói: 96x10 cái/hộp reload
Dung tích: 10-200ulcó màng lọc, vô trùng
Đóng gói: 96x10 cái/hộp
Dung tích: 10-200ul có màng lọc, vô trùng
Đóng gói: 96x10 cái/hộp reload

Catalog number

Unit Size

Description

Color Code

94410310

Case of 960

ClipTip 200, nonsterile

Yellow

94410250

Case of 960

ClipTip 50, nonsterile

Violet

94410210

Case of 960

ClipTip 20, nonsterile

Pink

94410213

Case of 960

ClipTip 20, sterile

Pink

94410218

Case of 960

ClipTip 20, reload stacks, sterile

Pink

94410710

Case of 768

ClipTip 1000, nonsterile

Blue

94410253

Case of 960

ClipTip 50, sterile

Violet

94410313

Case of 960

ClipTip 200, sterile

Yellow

94410257

Case of 960

ClipTip 50, reload stacks, nonsterile

Violet

94410258

Case of 960

ClipTip 50, reload stacks, sterile

Violet

94410217

Case of 960

ClipTip 20, reload stacks, nonsterile

Pink

94410713

Case of 768

ClipTip 1000, sterile

Blue

94410317

Case of 960

ClipTip 200, reload stacks, nonsterile

Yellow

94410318

Case of 960

ClipTip 200, reload stacks, sterile

Yellow

94410510

Case of 960

ClipTip 300, nonsterile

Orange

94410513

Case of 960

ClipTip 300, sterile

Orange

94410518

Case of 960

ClipTip 300, reload stacks, sterile

Orange

94410717

Case of 768

ClipTip 1000, reload stacks, nonsterile

Blue

94410718

Case of 768

ClipTip 1000, reload stacks, sterile

Blue

94410517

Case of 960

ClipTip 300, reload stacks, nonsterile

Orange

 

Đối tác dưới